Login

Vedtægter

Vedtægter

for

Foreningen Skillingbro Naturskole

§ 1:  Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Skillingbro Naturskole

Foreningens hjemsted er Rebildcentret v/Niels Moes, Røde Møllevej 18, 9520 Skørping

§ 2: Formål

Foreningens formål er at drive og udvikle naturskolevirksomheden i Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 15, 9520 Skørping.

§ 3: Styregruppe

Foreningens ledelse består af en bestyrelse bestående af en repræsentant fra hver af nedenstående:

  • Rebildcentret
  • Rebild Naturskoler
  • Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og daglige drift af foreningen.

Foreningen tegnes af formanden samt et andet medlem af bestyrelsen.

§ 4: Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages skoler, institutioner, forvaltninger, virksomheder, foreninger, naturvejledere og lignende, der ønsker at anvende naturskolens lokaler og udendørs arealer til undervisning samt møde- eller kursusvirksomhed.  


For medlemskab betales et årligt kontingent, som fastsættes af styregruppen.

§ 5: Medlemsrettigheder

Skoler og andre institutioner kan som medlemmer anvende skolen og dens faciliteter mandag – fredag kl. 8 – 15 efter forudgående booking.

Andre medlemmer kan anvende skolen og dens faciliteter uden for disse tidsrum efter forudgående booking.

§ 6: Medlemspligter

Medlemmer forpligter sig til at overholde naturskolens husorden og i øvrigt sikre sig, at deres aktiviteter ikke medfører skade eller unødig slitage på naturskolen, dens inventar og dens omgivelser.

§ 7: Årsmøde

Styregruppen indkalder til årsmøde for medlemmerne én gang årligt i  marts måned. På årsmødet kan drøftes alle forhold vedrørende foreningen og naturskolens drift.

§8: Foreningens aktiver og egenkapital ved oprettelse:

Der eksisterer ingen likvide midler i foreningen ved dens oprettelse

§9: Hæftelse:

Foreningen hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle foreningens påhvilende gældsforpligtelser.

§10: Regnskabsår og revision:

Regnskabsåret for foreningen Skillingbro Naturskole følger kalenderåret

Revision foretages af ekstern revisor

§11: Opløsning af foreningen Skillingbro Naturskole

Ved opløsning af foreningen Skillingbro Naturskole fordeles alle likvide midler ligeligt mellem Rebildcenteret, Rebild Naturskoler og Rold Skov Natur og Kulturcenter.

§12: Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsen

§13: Anvendelse af Skillingbro Naturskole:

Bestemmelserne i ”Aftale om anvendelse” samt ”Husorden” supplerer disse vedtægter

 

Således vedtaget, Rebild, den 9. Januar 2012

Niels Moes, Rebildcentret  Søren Risborg, Rebild Naturskoler Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter